Committee

Program Committee of SMRLO'19. (In the alphabetical order):

N. Balakrishnan (Canada)

Gongbing Bi (China)

Alexander Bochkov (Russia)

Igor Bolvashenkov (Germany)

Zhiqiang Cai (China)

Maggie Chen (UK)

David Coit (USA)

Dmitry Efrosinin (Austria)

Lixin Cui (China)

Gaofeng Da (China)

Bin Dan (China)

Tadashi Dohi (Japan)

Hongyan Dui (China)

Serkan Eryilmaz (Turkey)

Hailing Feng (China)

Maksim Finkelshtein (South Africa)

Longxiang Fang (China)

Olivier Gaudoin (France)

Bo Guo (China)

Shuguang He (China)

Fujun Hou (China)

Hongzhong Huang (China)

Xiaoxia Huang (China)

Xujie Jia (China)

Renyan Jiang (China)

Lu Jin (Japan)

Tongdan Jin USA

Mansoor Shaukat Khan (Pakistan)

Lev Khvatskin  (Israel)

Revaz Kakubava (Georgia)

Gregory Levitin (Israel)

Daqing Li (China)

Quanlin Li (China)

Steven Li (USA)

Xiaohu Li (USA)

Yanfu Li (China)

Haitao Liao (USA)

Nikolaos Limnios (France)

Bo Henry Lindqvist (Norway)

Baoliang Liu (China)

Xinggang Luo (China)

Yiliu Liu (Norway)

Yizhong Ma (China)

Yuchang Mo(China)

Rong Pan (USA)

Dong Ho Park Korea

Rui Peng (China)

Agapios Platis (Greece)

Cunhua Qian (China)

Mangey Ram (India)

Vladimir Rykov (Russia)

P. A. Scarf UK

Jingyuan Shen (China)

Shey-Huei Sheu (China)

Shubin Si (China)

S. B. Singh (India)

Yincai Tang (China)

Lina Teper (Israel)

Ilia Vonta (Greece)

Lesley Walls (UK)

Guanjun Wang (China)

Jiancai Wang (China)

Jin Wang (UK)

Jinting Wang (China)

Liying Wang (China)

Shaomin Wu (UK)

Xiaoyue Wu (China)

Liudong Xing (USA)

Ancha Xu (China)

Xiao Xiao (Japan)

Jun Yang (China)

H. Yamamoto (Japan)

Zhisheng Ye (Singapore)

Chi Zhang (China)

Xi Zhang (China)

Xiang Zhang (China)

Yingfeng Zhang (China)

Zhe George Zhang (Canada)

Peng Zhao (China)

Zhiguo Zeng (France)

Xian Zhao (China)

Xufeng Zhao (China)